Goodbye Mr. Mackenzie

Melkweg, Amsterdam
April 29, 1991
Goodbye Mr. Mackenzie 1061223 1061219 1061220 1061221 1061222