Jab

Melkweg, Amsterdam
January 23, 1994
jab jab jab jab jab jab
jab jab jab jab jab jab
jab jab jab jab jab jab
jab jab