MY Dying Bride

Melkweg, Amsterdam
November 6, 1993
my dying bride my dying bride my dying bride my dying bride my dying bride my dying bride
my dying bride my dying bride my dying bride my dying bride my dying bride my dying bride
my dying bride my dying bride my dying bride my dying bride