Pond

Melkweg, Amsterdam
June 8, 1993
pond pond pond pond pond pond
pond pond pond pond pond pond
pond pond pond pond pond pond
pond pond pond pond pond pond
pond pond