Psychotic Waltz

Melkweg Amsterdam
July 1, 1993
psychotic waltz psychotic waltz psychotic waltz psychotic waltz psychotic waltz psychotic waltz
psychotic waltz psychotic waltz psychotic waltz psychotic waltz psychotic waltz psychotic waltz
psychotic waltz psychotic waltz psychotic waltz psychotic waltz psychotic waltz psychotic waltz
psychotic waltz psychotic waltz psychotic waltz psychotic waltz psychotic waltz