Sodom

Melkweg, Amsterdam
April 24, 1991
Sodom Sodom Sodom Sodom Sodom Sodom
Sodom Sodom Sodom Sodom Sodom Sodom
Sodom Sodom Sodom Sodom Sodom Sodom
Sodom Sodom Sodom Sodom Sodom Sodom
Sodom