Tar

Paradiso, Amsterdam
May 17, 1991
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Tar Tar Tar Tar Tar Tar
Tar Tar Tar