Jab

Melkweg, Amsterdam
January 23, 1994
Jab  Jab  Jab  Jab  Jab  Jab 
Jab  Jab  Jab  Jab  Jab  Jab 
Jab  Jab  Jab  Jab  Jab  Jab 
Jab  Jab