MY Dying Bride

Melkweg, Amsterdam
November 6, 1993
My Dying Bride  My Dying Bride  My Dying Bride  My Dying Bride  My Dying Bride  My Dying Bride 
My Dying Bride  My Dying Bride  My Dying Bride  My Dying Bride  My Dying Bride  My Dying Bride 
My Dying Bride  My Dying Bride  My Dying Bride  My Dying Bride