Pond

Melkweg, Amsterdam
June 8, 1993
Pond  Pond  Pond  Pond  Pond  Pond 
Pond  Pond  Pond  Pond  Pond  Pond 
Pond  Pond  Pond  Pond  Pond  Pond 
Pond  Pond  Pond  Pond  Pond  Pond 
Pond  Pond