Tar

Paradiso, Amsterdam
May 17, 1991
Tar  Tar  Tar  Tar  Tar  Tar 
Tar  Tar  Tar  Tar  Tar  Tar 
Tar  Tar  Tar  Tar  Tar  Tar 
Tar  Tar  Tar