Goodbye Mr. Mackenzie

Melkweg, Amsterdam
April 29, 1991
Goodbye Mr. Mackenzie  Goodbye Mr. Mackenzie  Goodbye Mr. Mackenzie  Goodbye Mr. Mackenzie  Goodbye Mr. Mackenzie  Goodbye Mr. Mackenzie