Goodbye Mr. Mackenzie

Melkweg, Amsterdam
April 29, 1991
Goodbye Mr. Mackenzie  1061223  1061219  1061220  1061221  1061222