Jab

Melkweg, Amsterdam
January 23, 1994
jab  jab  jab  jab  jab  jab 
jab  jab  jab  jab  jab  jab 
jab  jab  jab  jab  jab  jab 
jab  jab