Negazione

Melkweg Amsterdam
July 13, 1990
1065200  1065192  1065193  1065194  1065195  1065196 
1065197  1065198  1065199