Sodom

Melkweg, Amsterdam
April 24, 1991
Sodom  Sodom  Sodom  Sodom  Sodom  Sodom 
Sodom  Sodom  Sodom  Sodom  Sodom  Sodom 
Sodom  Sodom  Sodom  Sodom  Sodom  Sodom 
Sodom  Sodom  Sodom  Sodom  Sodom  Sodom 
Sodom